Legea 50 privind autorizarea lucrarilor de constructii

 

Pentru vizualizarea integrala a legii 10  privind calitatea in constructii apasati click pe acest link.

 

ART. 2

    Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente

acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii,

precum si lucrarilor de modernizare, mod ificare, transformare, consolidare si de reparatii ale

acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele

gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile

Provizorii.

 

ART. 5

    Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si

mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale:    a) rezistenta mecanica si stabilitate;

    b) securitate la incendiu;

    c) igiena, sanatate si mediu;

    d) siguranta in exploatare;

    e) protectie impotriva zgomot ului;

    f) economie de energie si izolare termica

ART. 13

Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea

reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale, se va face numai de catre specialisti

verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor.

 

 ART. 14

    Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care

participa la conceperea, realizar ea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si

masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.

 

ART. 17

    Receptia constructiilor con stituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor

nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea

tehnica a constructiei.

    Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si doc umente privitoare la

realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda

proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi ; prevederile

din cartea tehnica a constructiei referitoa re la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si

utilizator.

    Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, in prezenta proiectantului si a

executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

 

ART. 18

 Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a

acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu

mijloace de observare si masurare specifice, in sc opul mentinerii cerintelor esentiale.

 

ART. 21

    Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau

interventii la constructiile existente in sensul legii si a u urmatoarele obligatii principale referitoare

la calitatea constructiilor.

    a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza

reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

    b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;

    c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;

    d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de construc tii prin diriginti de specialitate

sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

    e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul

executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

    f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei

de garantie;

    g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

    h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste

constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

 

ART. 22

    Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare

la calitatea constructiilor:

    a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor

esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

  c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti

de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

    d) elaborarea caietelor de sar cini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,

exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind

comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se

efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a f azelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor

esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

  f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la

constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,

precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insu sirea acestora de catre

specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

 g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

 

ART. 23

    Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

    a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,

in vederea solutionarii;

    b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe

baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

    c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili

tehnici cu executia atestati;

    d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii

acordului de continuare a lucrarilor;

    e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea ce rintelor esentiale,

precum si gestionarea probelor -martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect

cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu

acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism

si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

 i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si

pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

    k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada

de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor;

    m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de

raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a

calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

ART. 24

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce

priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale al e proiectului.

Responsabilii tehnici cu executia ates tati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru

realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii pentru

care sunt angajati.

 Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de con structii sau

constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.

    Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

 

 

Legea 10 privind calitatea in constructii

Expertiza tehnica este realizata de catre un expert autorizat de ministerul...

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

Certificatul energetic este un act de informare asupra cladirilor...

Proiectul tehnic

Arhitectul este de obicei seful de proiect si cel care se ocupa de coordonarea...

Expertiza tehnica

Expertiza tehnica este o parte componenta a documentatiei de autorizare...

Pretul realizarii lucrarilor de proiectare

Selectarea unui executant este foarte dificila si necesita multa atentie...

Modele de case

Intra aici si vei gasi modele de case si de vile proiectate de catre noi...

Cat dureaza obtinerea autorizatiei de construire

Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind...

Legea 50 privind autorizarea lucrarilor de constructii 

Suntem o firma formata din proiectanti cu experienta care reuseste...

Cine obtine autorizatia de construire

Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind...

Din cine e formata echipa de proiectanti

Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind...

Termeni specifici

Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind...

Download fise tehnic si alte documente necesare

Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind...