Catre,

Presedintele Consiliului Judetean _______________________

Primarul)

CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Subsemnatul(1)__________________________________________ cu domiciliul(2)/sediul

in judetul __________________________ municipiul / orasul / comuna ______________________

satul_____________________sectorul______ cod postal______strada_______________________

nr.___bl._____sc.____et.____ap.____telefon/fax________________e-mail __________________,

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Pentru imobilul-teren si/sau constructii-situat in judetul______________________________

municipiul/orasul/comuna _______________________________ satul _______________________

sectorul_______ cod postal________ strada_______________________________________ nr.___

bl.____ sc.___ et.___ ap.___

Cartea funciara(3)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadrastal ______________________________

In vederea executarii lucrarilor de(4): ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

In valoare de(5)___________________________________________

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD)

nr(6):________din data de _________, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia

lucrarilor, a fost elaborat de ___________________________________ cu sediul in judetul

_______________________________municipiul/orasul/comuna____________________________

sectorul/satul___________________________ cod postal_____ strada_______________________

nr.____ bl.____ sc.____ et.____ ap.____.

Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost

efectuata de(7)

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii-PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de____________luni/zile

Se completeaza, dupa caz: -Primarul General al municipiului Bucuresti

-Primarul sectorului__al municipiului Bucuresti

-Primarul municipiului______________________

-Primarul orasului__________________________

-Primarul comunei__________________________________________

Anexez prezentei cereri:

1. Dovada titlului asupra imobilului(copie legalizata):_____________________

2. Certificatul de urbanism nr._________din____________(copie)

3. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in doua exemplare,

compus din:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Urmatoarele „FISE TEHNICE” insotite de documentatiile necesare obtinerii

avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului

unic:

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

5. Urmatoarele avize(studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse

in acordul unic:

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

6. Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare completata cu toate

elementele necesare deschiderii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.

7. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma

angajez sa respect, in cunostinta prevederilor legii, autorizatia de construire si documentatia

aferenta vizata spre neschimbare.

Semnatura,

Data____________

PRECIZARI

privind completarea formularului

"CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE"

1) Numele si prenumele solicitantului:

- persoana fizica sau

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum

si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.

2) - Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;

- Pentru persoana juridica, se completeaza cu date privind sediul social al firmei.

3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.

4) Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte

elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.

5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, in functie de:

- suprafata construita desfasurata a constructiilor, ori

- valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, din devizul general al investitiei

6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare

a proiectantului.

7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum

si numarul certificatului de verificator.

NOTA:

- Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul

de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in

vigoare si se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de

autorizare.

Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de

plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.

- Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente,

comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achita anterior depunerii cererii

pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.

Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se

inregistreaza si in formular la pozitia nr. 7.

ANEXA

LA CEREREA PENTRU EMITEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Cap. 1 - TIPURI DE LUCRARI1

a) - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de

destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente

acestora;

b) - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,

conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate

la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie,

stabilite conform legii;

c) - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si

reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de

producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de

reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de

amenajare a spatiilor publice;

e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice,

prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum

si alte exploatari;

f) - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii

executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;

g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;

h) - lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere

situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si

anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) - cimitire - noi si extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCTII2

􀀀 constructii de locuinte

 constructii pentru institutii publice si servicii:

 pentru sanatate

 pentru asistenta sociala

 pentru invatamant

 pentru cultura

 pentru turism

 pentru culte

 pentru administratie si finante

 pentru comert

 pentru servicii

 pentru sport

 pentru recreere

 constructii agricole si zootehnice

 constructii industriale

 constructii pentru depozitare

 constructii pentru transporturi

 constructii pentru telecomunicatii

 constructii energetice

1 Se subliniaza categoria de lucrari

2 Se introduce „X” in caseta

 constructii hidrotehnice

 constructii pentru imbunatatiri funciare

 constructii tehnico-edilitare

 constructii pentru pompieri

 constructii cu caracter special

 constructii cu functiuni comasate

 retele edilitare:

 apa

 canalizare

 energie electrica

 termice

 gaze

 telecomunicatii

 amenajari exterioare:

 amenajarea si consolidarea terenului

 strazi, alei, platforme, parcaje, garaje

 spatii libere si mobilier exterior

 spatii verzi, imprejmuiri

 constructii cu caracter provizoriu

Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI

CONSTRUCTIILE

a) - Suprafata terenului __________ mp

b) - Situarea terenului fata de strazile adiacente__________________________

c) - Procentul de ocupare a terenului - POT3: existent__________% propus__________%

d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent__________ propus__________

e) - Alinierea constructiilor;

Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la______m.

Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt:

de_________m fata de limita de proprietate din________________________

de_________m fata de limita de proprietate din________________________

de_________m fata de limita de proprietate din________________________

f) - Numarul de corpuri de cladiri______din care: existente________desfiintate________

mentinute________propuse__________

rezultate_________.

g) - Suprafete4:

Constructii Suprafata

construita

Suprafata

desfasurata

Suprafata

utila

Suprafata

locuibila/ nr. cam.

existente, din care:

- desfiintate

- mentinute

propuse

TOTAL*)

*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse"

3 Conform HGR nr. 525/1996

4 Conform STAS 4908-85

h) - Inaltimea constructiilor propuse (in m)

CORP_____ CORP_____ CORP______ CORP______

Inaltimea la cornisa sau

streasina

Inaltimea maxima a

constructiilor

i) - Numarul de niveluri

CORP_____ CORP_____ CORP______ CORP______

Existente

Propuse

j) - Caracteristici constructive si aspect exterior

CORP_____ CORP_____ CORP______ CORP______

Sistem constructiv

Fundatii

Acoperis

(sarpanta/terasa)

Sistem de incalzire

Invelitoare

(material/culoare)

Finisaj exterior

(material/culoare)

Tamplarie exterior

(material/culoare)

k) - Capacitati functionale ale constructiilor proiectate:

• Constructii de locuinte5

 principale (permanente)

 de serviciu

 sezoniere (de vacanta)

 de necesitate

 pentru inchiriere

 de interventie

 sociale

 de protocol

Numar de apartamente propuse___, din care cu: 1 cam.__2 cam.__3 cam.__4 cam.__5 cam.__

Constructii pentru institutii publice5

 sanatate Nr. paturi__________Nr. consultatii_________Nr. proceduri___________

 invatamant Nr. sali de clasa_____Nr. locuri_____________Nr. grupe______________

 cultura Nr. locuri__________

 hoteliere Nr. camere_________Nr. locuri_____________

 culte Nr. locuri__________

 administrative Nr. de personal______

si financiare

5 Se introduce „X” in caseta

Constructii pentru comert, alimentatie publica si servicii5

 comert Nr. de personal______

 alimentatie publica Nr. locuri___________ Nr. de personal ...

 servicii Nr. de personal_______

Constructii pentru sport, recreere6

 sport Nr. locuri____________

 recreere Nr. locuri____________

Constructii pentru activitati productive6

 productie Nr. de personal________

 depozitare Nr. de personal________

Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse, necuprinse in

categoriile de mai sus:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

l) - Asigurarea utilitatilor urbane6

 apa  canalizare  energie electrica  energie termica

 gaze naturale  telefonizare  salubritate  transport urban

Alte utilitati:   

m) - Garaje si parcaje6

 garaje Nr. locuri______ Suprafata construita desfasurata_________m2

 parcaje Nr. locuri______ Suprafata construita desfasurata_________m2

n) - Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil_____m2; suprafata pietonal______m2

o) - Spatii verzi6

 arbori taiati Numar_________  arbori mentinuti Numar_________

 arbori plantati Numar_________  spatii verzi suprafata______m2

p) - Modul de evacuare a deseurilor _______________________________________________

________________________________________________________________________________

r) - Masuri de prevenire si stingere a incendiilor _____________________________________

________________________________________________________________________________

s) - Masuri de protectie a mediului ________________________________________________

________________________________________________________________________________

t) - Alte caracteristici specifice ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

INTOCMIT7

Data______________

6 Se introduce „X” in caseta

7 In cazul in care ANEXA se completeaza de catre solicitantul autorizatiei se precizeaza numele si prenumele acestuia.

In cazul in care ANEXA se intocmeste de catre un proiectant autorizat (persoana fizica sau juridica), se precizeaza

datele de identificare, dupa caz: numele si prenumele ori numele firmei, numele si prenumele intocmitorului si se aplica

stampila.

www.autorizatie-constructie.ro                   www.autorizatie-constructie.ro

TERMOEXPERT– soft destinat expertizarii si auditarii termice si energetice a cladirilor. Generarea automata a certificatului energetic.

Recuperarea rapida a investitiei– numai dupa 2 utilizari.